الزام داشتن معرفی نامه از انجمن صنف مربوطه جهت شرکت در آزمون تفاهم نامه ها

يكشنبه 17 آذر 1398 و ساعت 15:59:29 يكشنبه 17 آذر 1398 و ساعت 15:59:29 تاریخ بروزرسانی 765

null

# الزام داشتن معرفی نامه از انجمن صنف مربوطه جهت شرکت در آزمون تفاهم نامه ها

# مشخصات دفاتر  انجمن صنفی صنعت ساختمان استان یزد