شیوه های اجرای آموزش

پنج‌شنبه 23 دى 1400 و ساعت 11:49:21 پنج‌شنبه 30 دى 1400 و ساعت 08:38:36 تاریخ بروزرسانی 229

null

1-دولتی

2-خصوصی

3-مشارکتی

آموزش های دولتی – مشارکتی:

   به لحاظ نحوه نظارت و مدیریت اجرای دوره های آموزشی، اجرای آموزش های فنی و حرفه ای معمولاً  به دو روش دولتی و خصوصی(آموزشگاه های آزاد) انجام می شود و روش مدیریت و نظارت آموزشی دولتی نیز در روش اجرا به چند صورت انجام می شود که در جدول ذیل تشریح شده است:

انواع آموزش

تعریف نوع آموزش

دولتی

  اين آموزش ها صرفاً در محل مراكز ثابت دولتي و شعب شهري برگزار و كليه نهاده هاي 10 گانه آموزشي توسط سازمان تامين مي شود.

مشارکتی نوع 1

  اين آموزش ها در خارج از محل مراكز ثابت و شعب برگزار و سازمان از بين نهاده هاي ده گانه آموزشي صرفاً نهاده هاي 1 و 6 و 7 را تامين مي نمايد.

(كليه آموزش هاي ارايه شده در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد، مراكز جوار كارگاهي و بين كارگاهي، آموزش هاي ضمن كار، آموزش در بنگاه هاي اقتصاد ی (طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي) از اين نوع مي باشند)

مشارکتی نوع 2

  اين آموزش ها مبتني بر تفاهمنامه همكاري و يا الزامات قانوني بدون مبادله مالي، اجرا مي گردد و سهم آورده و مشاركت سازمان حداقل يك نهاده بيشتر (علاوه بر) از نهاده هاي (1 و 6 و 7 )مي باشد.(مانند آموزش در زندان و پادگان)

مشارکتی نوع 3

  آموزش هايي كه مبتني بر قراردادهاي مالي (ملي/ استاني) مي باشد و مي تواند در محل مراكز ثابت و شعب و كارگاه هاي اقماري اجرا گردد.

نهاده هاي آموزشي:

 1- استاندارد/محتوا   2- فضا   3- تجهيزات و ابزار   4- مواد مصرفي   5 - انرژي   6- صدور مجوز، راهبري و نظارت   7- ارزشيابي/صدور گواهينامه يا تاييديه   8- مربي   9- ايمني  10- مشاوره و رهگيري

  ضمناً، جهت دریافت اطلاعات درخصوص دوره های آموزشی بخش خصوصی، می توانید به قسمت آموزشگاه های آزاد مراجعه نمایید.