سلامت اداری واطلاع رسانی فساد

دوشنبه 14 مرداد 1398 و ساعت 10:38:41 شنبه 21 اسفند 1400 و ساعت 11:13:28 تاریخ بروزرسانی 1442

****************************تماس با ما******************************

# مسئول واحد مدیریت عملکرد

# اسامی  و مشخصات بازرسین ماده 91

***************************احکام بازرسی******************************

احکام بازرسی

**************************قوانین و مقررات****************************

# قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

# حقوق شهروندی در نظام اداری