سلامت اداری

دوشنبه 14 مرداد 1398 و ساعت 10:38:41 دوشنبه 14 مرداد 1398 و ساعت 11:21:38 تاریخ بروزرسانی 24

****************************تماس با ما******************************

# مسئول واحد مدیریت عملکرد

# اسامی  و مشخصات بازرسین ماده 91

***************************احکام بازرسی******************************

احکام بازرسی

**************************قوانین و مقررات****************************

# قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

# حقوق شهروندی در نظام اداری

#ماده90قانون مدیریت خدمات کشوری