سلامت اداری

دوشنبه 14 مرداد 1398 و ساعت 10:38:41 دوشنبه 18 آذر 1398 و ساعت 08:20:22 تاریخ بروزرسانی 1021

****************************تماس با ما******************************

# مسئول واحد مدیریت عملکرد

# اسامی  و مشخصات بازرسین ماده 91

***************************احکام بازرسی******************************

احکام بازرسی

**************************قوانین و مقررات****************************

# قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

# حقوق شهروندی در نظام اداری

#ماده90قانون مدیریت خدمات کشوری

*******************************شفاف سازی******************************

# فیش حقوق مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد - مرداد 98

فیش حقوق مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد - شهریور 98

فیش حقوق مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد - مهر 98

# فیش حقوق مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد - آبان 98