تمامی آزمونهای کتبی ، الکترونیکی ،  هماهنگ وتفاهم - صنعت ساختمان - قالیبافان  وصنایع صنعتی - تا پایان سال جاری  لغو شدند .

تمامی آزمونهای کتبی ، الکترونیکی ، هماهنگ وتفاهم - صنعت ساختمان - قالیبافان وصنایع صنعتی - تا پایان سال جاری لغو شدند .

دوشنبه 19 اسفند 1398 و ساعت 08:22:13 چهارشنبه 21 اسفند 1398 و ساعت 09:35:03 تاریخ بروزرسانی 132

تمامی آزمونهای کتبی ، الکترونیکی ، هماهنگ وتفاهم - صنعت ساختمان - قالیبافان وصنایع صنعتی کد دار- تا پایان سال جاری لغو شدند .

تمامی آزمونهای کتبی ، الکترونیکی ،  هماهنگ وتفاهم ( صنعت ساختمان - قالیبافان  وصنایع صنعتی  کد دار) تا پایان سال جاری  لغو شدند ,  شروع برگزاری آزمونهای مهارتی در سال 99 مطابق با تصمیمات ستاد مبنی بر  بازگشایی مدارس، دانشگاها ومراکز آموزشی سازمان خواهد بود