فاز دوم انجام طرح کاربيني مشاغل در مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد

فاز دوم انجام طرح کاربيني مشاغل در مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد

چهارشنبه 24 مهر 1398 و ساعت 10:33:24 چهارشنبه 24 مهر 1398 و ساعت 10:33:24 تاریخ بروزرسانی 166

فاز دوم انجام طرح کاربيني مشاغل، از کارگاه و موزه ترمه حسيني شهرستان یزد انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در راستاي کسب تجارب حرفه اي و به کارگيري آن در استانداردها ،برنامه هاي آموزش و آماده سازي نيروي انساني ماهر مورد نياز بازار و صنعت و همچنين جلوگيري از منسوخ شدن رشته هاي سنتي و اصيل ايراني با سابقه چند صد ساله فاز دوم طرح کاربيني مشاغل در مرکز خواهران يزد انجام شد

گفتنی است ترمه باف حسيني جزء اولين و قديميترين کارگاه هاي ترمه بافي استان مي باشد. هدف از اجراي اين طرح تدوين استاندارد آموزشي ترمه باف دستي ، از رشته هاي قديمي و سنتي استان و جلوگيري از منسوخ شدن آن مي باشد.