فراخوان عمومی اجاره برخی از کارگاهها وفضاهای آموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد

فراخوان عمومی اجاره برخی از کارگاهها وفضاهای آموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد

چهارشنبه 24 مهر 1398 و ساعت 09:03:56 سه شنبه 14 آبان 1398 و ساعت 08:40:56 تاریخ بروزرسانی 1556