فراخوان اجاره کارگاه های آموزشی اداره کل-99/11/18

شنبه 18 بهمن 1399 و ساعت 09:45:51 شنبه 18 بهمن 1399 و ساعت 09:45:51 تاریخ بروزرسانی 1483

فراخوان اجاره برخی از کارگاه ها و فضاهای آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد
در صورت تمایل به شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی:

https://www.setadiran.ir/setad/cms/home
مراجعه نمایید