مرکز آموزش فنی و حرفه ای آزادگان شهرستان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد دوشنبه 29 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 
 • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 1397/10/18 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 35 : 10
  به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی حرفه ای شماره 2آزادگان یزد ،دانش آموزان مدرسه دخترانه الزهرادرتاریخ18/10/97 ازکارگاههای آموزشی این مرکز بازدیدبعمل آوردند واز دوره های آموزشی این مرکز وماموریتها واهداف آموزشی فنی حرفه ای آشناگردیدند،ضمناضمن بازدیدازکارگاه کامپیوتروسالن برگذاری آزمون آنلاین، آموزش مقدماتی کامپیوتربه دانش آموزان داده شد ...
 • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 1397/10/17 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 51 : 09
  برگذاری جلسه آموزشی تحت عنوان هماهنگی آموزشی نرم افزاری مخصوص نیروهای انسانی پایگاههای مقاومت بسیج ادارت استان مورخ11/10/97درمحل مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره2آزادگان یزدتشکیل شد وباحضوراساتید مربوطه این اموزش ها وهماهنگی ها انجام گردید وکلیه نیروه های پایگاه مقاومت بسیج ضمن آموزش نرم افزارمربوطه رابررسی انها ،این نرم افزارها رادرسیستمهای ...

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد