اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

برنامه های حوزه سنجش مهارت استان

 
 

اهداف واهم برنامه هاي حوزه سنجش و ارزشيابي مهارت استان

 

 
 
 

1-       حفظ كرامت و ارزش انساني و پاسخگو بودن به انتظارات مردم ، نيازهاي جامعه و رضايت ارباب رجوع

 

 

2-        بازنگري درفرآيند اجراي آئين نامه‌ها و ضوابط ارزشيابي در راستاي تسهيل امور و كاهش مكاتبات

 

 

3-       بررسی و ارزیابی عملکرد واحد های تابعه به منظور تشخیص تعیین نقاط قوت ضعف و ارائه دستورالعملها و شیوه اجرایی برای بهبود نارسایی ها.

 

 

4-       نظارت بر اجرای دقیق و صحیح و به موقع ضوابط و مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در کلیه مراحل .

 

 

5-         افزايش انضباط اجرايي كليه واحدهاي سنجش استان.

 

 

6-         آموزش نيروي انساني مستقر در اداره سنجش  و پرسنل آزمون در شهرستانها.

 

 

7-         گسترش نظارت بر فعاليتهاي سنجش و ارزشيابي در سطح استان

 

 

8-         آموزش و اعزام ناظران براي ارتقاء سطح نظارت بر اجراي آزمونها .

 

 

9-      شناسایی و جذب افراد متعهد و متخصص مراكز آموزشی ، دانشگاهها ، صنايع و صنوف به عنوان آزمونگر ، ناظر و طراح پروژه .

 

 

10-    طراحي و استانداردسازي ابزارها و معيارهاي سنجش مهارت .

 

 

11-    آشنایی آزمونگران با جدید ترین متد های ارزشیابی از طریق آموزش آنان .

 

 

12-    استانداردسازي سؤالات بانك سؤال برمبناي استانداردهاي نوین .

 

 

13-    اصلاح سؤالات موجود براي ورود به بانك سؤال با مشاركت طراحان سؤال و مربيان متخصص استان.

 

 

14-  برنامه ريزي براي پرداخت به موقع حق الزحمه مناسب به طراحان سؤال و عوامل مؤثر درامر سنجش و ارزشيابي.

 

 
: 2,246
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد