اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنمای ثبت نام متقاضیان بیمه تامین اجتماعی

متقاضيان استفاده از خدمات بيمه تامين اجتماعي در حال حاضر به 3 گروه تقسيم مي شوند:

گروه اول : استادكاران وكارگران شاغل در صنعت ساختمان

اين گروه از متقاضيان بايد جهت تعيين سطح در يكي از سه سطح 1 ، 2 يا 3 مطابق ضوابط جاري سازمان آموزش فني وحرفه اي در آزمونهاي تئوري و عملي كه ماهيانه برگزار مي گردد ، شركت نمايند كه در صورت قبولي براي آنان پروانه مهارت فني در سطح مربوطه صادرمي گردد و ميتوانند با مراجعه به شعب تامين اجتماعي از مزاياي بيمه برخوردار گردند.

گروه دوم : شاغلان حرف صنايع دستي شناسه دار

اين گروه از متقاضيان بايد به سازمان  ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان مراجعه وپس از اخذ معرفينامه از آن سازمان ، به مراكز آموزش فني وحرفه اي شهرستان محل سكونت خود مراجعه ودر آزمونهاي مهارتي مطابق ضوابط جاري سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور شركت نمايند .به ايندسته از متقاضيان گواهينامه مهارت ويا گواهي صلاحيت حرفه اي ارائه ميگردد. قبول شدگان پس از اخذ گواهي بايد به ادارات صنايع دستي مراجعه ونسبت به دريافت معرفينامه جهت مراجعه به شعب بيمه تامين اجتماعي اقدام نمايند.

گروه سوم : قاليبافان و بافندگان فرش

اين گروه از متقاضيان بايد به سازمان بازرگاني استان مراجعه وپس از اخذ معرفينامه از آن سازمان ، به مراكز آموزش فني وحرفه اي شهرستان محل سكونت خود مراجعه ودر آزمونهاي مهارتي مطابق ضوابط جاري سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور شركت نمايند .به ايندسته از متقاضيان گواهينامه مهارت ويا گواهي صلاحيت حرفه اي ارائه ميگردد. قبول شدگان پس از اخذ گواهي بايد به ادارات بازرگاني مراجعه ونسبت به دريافت معرفينامه جهت مراجعه به شعب بيمه تامين اجتماعي اقدام نمايند.

 

: 17,651
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد