اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنمای صدور تاییدیه گواهینامه مهارت

متقاضيان دريافت تاييديه گواهي نامه مهارت چه كساني هستند؟
 
الف) دانش آموزان شاخه كاردانش آموزش وپرورش
نظر به اجراي دوره هاي آموزشي موردنياز هنرستانهاي شبانه شاخه كاردانش در مراكز آموزش فني وحرفه اي استان ، كارآموزان آموزش ديده پس از طي مراحل آزمون واخذ گواهينامه مهارت نياز به تاييد گواهينامه هاي صادره توسط اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان دارند كه مراحل آن بشرح ذيل مي باشد:
1- مكاتبه هنرستان با ناحيه آموزش وپرورش شهرستان
2- مكاتبه ناحيه شهرستان با اداره كل آموزش وپرورش استان
3- استعلام اداره كل آموزش و پرورش از اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان
4- پاسخ استعلام از طريق پست ييشتاز وبصورت محرمانه به اداره كل آموزش وپرورش
 
ب) دستگاهها ، موسسات ، بنگاههاي اقتصادي – آموزشي فرهنگي واجتماعي و....
هرگونه استعلام درخصوص صحت وسقم اصالت گواهينامه ها توسط موسسات فوق مي بايست بصورت كتبي واز طريق پست به اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان ارسال گردد وپاسخ استعلام و تاييديه صرفا توسط اداره كل بصورت كتبي واز طريق پست به مرجع متقاضي ارسال مي شود.
 
ج) متقاضياني كه اصل گواهينامه آنان مفقود يا مخدوش شده است
گواهي نامه اصلي فقط يكبار صادر مي شود ، لذا در موارديكه گواهينامه مفقود يا مخدوش گردد در صورت عدم پايان مهلت اعتباراستاندارد مهارت آموزش  ، از طرف اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان ،‌براي يكبار تاييديه ارزش گواهي نامه صادر مي شود كه داراي ارزش مساوي با گواهي نامه اصلي مي باشد.
 
: 21,357
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد