اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

4

 
سال صدور
موضوع نامه
شماره نامه
تاريخ نامه
مرجع صادركننده
دريافت فايل
86
روند استعلام گواهينامه هاي مهارتي
2/127/330
27/1/86
دفترارزشيابي مهارت
نحوه آزمون عملي رشته هاي جوشكاري
93/330
25/1/86
دفترارزشيابي مهارت

 

: 2,646
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد