اداره امور موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنمای پرتال جامع

آدرس جدید پرتال جامع سازمان www.portaltvto.com

راهنمای سیستم صدور پروانه تاسیس

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت نام کار آموزان در پرتال

دستورالعمل اجرایی نحوه درج و تاییدمکان و  دوره آموزشی

دستورالعمل اجرایی نحوه درج و تایید کاربران (مدیر ،مربی ،موسس)

فرآیند نحوه صدور ابلاغ مدیریت ومربیگری از طریق پرتال

: 5,005
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد