اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  جمعه 26 مرداد 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنمای پرداخت الکترونیکی هزینه صدورگواهینامه

راهنمای پرداخت الکترونیکی هزینه صدورگواهینامه مهارت

: 3,622
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد