اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

فرم درخواست بازبيني سئوالات

توجه توجه  

اين فرم صرفا بايد توسط مربي ويا كارشناس آموزش هر يك ازحرف و استانداردهاي آموزشي حداكثر 48 ساعت پس از برگزاري آزمون تئوري تكميل وبه اداره سنجش وارزشيابي مهارت استان تحويل گردد.

 كارآموزان عزيز چنانچه نقطه نظراتي در مورد سئوالات دارند ميتوانند مراتب را با مربيان خود درميان گذاشته واز طريق آنان موارد را پيگيري فرمايند.

  دريافت فرم درخواست بازبيني سئوالات آزمون

مربيان محترم مي توانند پس از تكميل فرم مذكور آنرا به آدرس پست الكترونيك زير:


sanjesheyazd@gmail.com


ارسال فرمايند تا مراتب در كمسيونهاي بازنگري مورد برسي و كارشناسي قرار گيرد.


: 2,020
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد