طرح تجهیز و راه اندازی کارگاه اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی CNG بعنوان طرح منتخب
1400/03/27

طرح تجهیز و راه اندازی کارگاه اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی CNG مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران یزد بعنوان طرح منتخب شناخته شد.

جلسه توجیهی شرح وظایف ناظرین اداره کل بر آزمون های عملی حرفه های مراقبت و زیبایی
1400/03/26

رئیس اداره سنجش وارزشیابی از تعیین شرح وظایف ناظران اداره کل بر آزمون های عملی حرفه های مراقبت و زیبایی خبرداد.

دیدار مدیر کل و معاونین آموزش وپرورش استان با امیر سعید مصباح مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای
1400/03/21

مدیر کل و معاونین آموزش وپرورش استان با امیر سعید مصباح مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد دیدار وگفتگو کردند .\r\n

تدوین دو استاندارد آموزشی در شاخه صنایع دستی سنتی
1400/03/20

تدوین دو استاندارد آموزشی در شاخه صنایع دستی سنتی استان با عناوین تراشکار معرق کاشی سنتی و تراشکار مشبک کاشی سنتی

جلسه بررسی نحوه اجرای مصوبات ستاد ملی استانی مقابله با بیماری کرونا با حضور نماینده تیم مشترک بازرسی استان
جلسه بررسی نحوه اجرای مصوبات ستاد ملی استانی مقابله با بیماری کرونا با حضور نماینده تیم مشترک بازرسی استان
نشست با مسئولین برق منطقه ای استان در راستای تعامل وهمکاری
نشست با مسئولین برق منطقه ای استان در راستای تعامل وهمکاری
جلسه   روز یکشنبه 98/10/15
جلسه روز یکشنبه 98/10/15