اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  جمعه 27 مهر 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنمای اعتراض به سوالات آزمون

 
از آنجا كه مقوله سنجش و ارزشيابي مهارت در سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از جايگاه تخصصي ويژه اي برخورداراست لذا درخواست بازبيني سئوالات صرفا بايد توسط مربي و يا كارشناس آموزش هر يك ازحرف و استانداردهاي آموزشي كه از تجربه ، سابقه آموزش و اطلاعات لازم برخورداراست انجام گردد.
مهلت تكميل و ارسال درخواستها به اداره سنجش وارزشيابي مهارت استان حداكثر 48 ساعت پس از برگزاري آزمون تئوري مي باشد .
كارآموزان عزيز چنانچه نقطه نظراتي در مورد سئوالات دارند ميتوانند مراتب را با مربيان خود درميان گذاشته واز طريق آنان موارد را پيگيري فرمايند.
با توجه به عزم اداره سنجش وارزشيابي مهارت استان بر ارائه سئوالات كيفي و محتوايي در آزمونهاي تئوري و عملي و چندين مرحله فيلتراسيون سئوالات و پروژه ها در كميسيونهاي مميزي ،درخواستهاي بازبيني مجدد بايستي باذكر دلايل ومستندات مستدل ارسال گردد.
بدليل لزوم تشكيل كميسيون مميزي سئوالات وصرف هزينه هاي گزاف براي بررسي مجدد سئوالات ، به درخواستهايي كه بدون ذكر دليل و منبع ارسال گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
مربيان محترم جهت دريافت فرم درخواست بازبيني سئوالات آزمون ،به قسمت فرمها مراجعه نمايند.
 
 
مربيان محترم مي توانند پس از تكميل فرم مذكور آنرا به آدرس پست الكترونيك زير:
 
 

 ارسال فرمايند تا مراتب در كمسيونهاي بازنگري مورد برسي و كارشناسي قرار گيرد.

 

 

 
: 2,536
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد