اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

4

سال صدور

موضوع نامه

شماره نامه

تاريخ نامه

مرجع صادركننده

دريافت فايل

85
تصويب نامه هيات وزيران درموردارائه تسهيلات به اتباع خارجي
2/67303/330
14/9/85
دفترارزشيابي مهارت
: 2,520
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد